În ce măsură cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt deductibile la calculul impozitului pe profit?

Conform art. 25 alin. (1) din Codul fiscal „Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.”

Conform Codului muncii titlul VI – art. 194, angajatorii au obligaţia de a efectua formarea profesională a salariaţiilor, pe cheltuiala acestora cel puţin odată la 2 ani (dacă angajatorul are cel puţin 21 de salariaţi), sau odată la 3 ani dacă numărul angajaţilor este sub 21 de salariaţi.

În situaţia în care angajatorul are peste 20 de salariaţi, acesta are obligaţia de a efectua şi un plan de formare profesională.

Conform art. 197 alin. (1) din Codul fiscal, angajatorii pot iniţia stagii/ cursuri de formare profesională pe cheltuiala acestora, iar conform art. 198 alin. (1), salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condiţiile art. 197 alin.  (1), nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o muncă stabilită.

Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute mai sus determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

Aceste sume nu sunt impozabile nici la salariat, conform art. 76 alin. (4) lit p din Codul fiscal:

„Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

  1. p) cheltuielile efectuate de angajatori/ plătitori pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajaţilor, administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/ mandat şi directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfăşurată de persoanele respective pentru angajator/ plătitor.”

Indiferent de modul în care se organizează activitatea de formare profesională, pentru deductibilitate este absolut necesar ca din punct de vedere al conţinutului, programele de formare profesională să aibă legătură cu domeniul în care activează societatea.

Este indicat ca organizarea programului de formare profesională să fie rezultatul unei decizii a managementului societăţii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *